ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 16/2001

 

Jmenování komise pro přestup z bakalářského studijního programu na magisterský studijní program

S účinností od 21. března jmenuji komisi ve složení:

 

 

Ing. M. Richter, EUR.ING.              předseda komise

Doc. Ing. J. Vráblíková, CSc.
Doc. MUDr. L. Tichý, CSc.
Ing. V. Brůna
Ing. M. Rýznarová
pí. D. Anýžová

 

 

Komisi v tomto složení ukládám do 30. března 2001 projednat návrhy studentů na přestup z bakalářského studijního programu na magisterský studijní program podané v termínu do 15. března 2001. Při projednávání komise přihlédne k celkovému dosavadnímu  prospěchu žadatelů při studiu v bakalářském studijním programu a navrhne odsouhlasení nebo zamítnutí přestupu. Doporučí současně předměty, které si student musí doplnit.

 

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 15. dubna 2001

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 17/2001

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

 

Základní ustanovení

·         Přijímací zkoušky organizačně zajišťuje přijímací komise jmenovaná děkanem  fakulty.

Organizace přijímacích zkoušek do 1. ročníku

  

Závěrečná ustanovení

 

Doc.Ing.Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty  

 

1.                    


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 18/2001

 

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2001/2002  v tomto složení:

  

            předseda komise:         Ing. Miroslav Richter                                  

členové:                       Ing. Milena Rýznarová

                                   RNDr. Iva Machová

                                   Ing. Vladimír Brůna
                                          paní Dana Anýžová

 

Komise pro přijímací řízení se  řídí „Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí n. Labem“ ( Rozhodnutí děkana č. 17/2001), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb. 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2001 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

     

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 19/2001

V souladu s čl. 2 odst.3 Organizačního řádu Fakulty životního prostředí UJEP rozhoduji o ustavení  komise pro ediční činnost  a   jmenuji
členy  komise  pro ediční činnost:

předseda komise:             RNDr. Mirka Blažková   proděkan pro vědu a    zahraniční styky

členové komise:               Doc. MUDr. Lubomír Tichý

    Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

    Ing. Petr Vráblík

Komisi ukládám zabezpečovat ediční činnost fakulty v souladu se „Směrnicí k univerzitní edici UJEP“ a „Ediční směrnicí Fakulty životního prostředí UJEP“.

Toto rozhodnutí platí s účinností od 10.května 2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 20/2001

 Jmenování členů komise pro státní zkoušky.

 

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  a Studijního a zkušebního řádu  Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7   jmenuji 

 

předsedy a členy komisí pro státní zkoušky

konané ve dnech 5. 6. 2001  a 20. – 22. 6. 2001

 

takto:

Předsedové:                 Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

                                   Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

                                   Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

 

členové:                       Prof. Ing. František Hron, DrSc.

                                   Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

                                   Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

                                   Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.

                                   Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.

                                    Doc. Ing. František Kepák, DrSc.

                                   Ing. Jiří Mareček, CSc.

                        Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
                                   Ing. Miroslav Richter, EUR ING

RNDr. Mirka Blažková

Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.

Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.

Prof. MUDr. František Hrubý, DrSc.

Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.

 

Dále určuji  tajemníky pro státní zkoušky:

Tajemníci:        Ing. Milena Rýznarová
            Ing. Marek Hanuš

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 18.5. 2001.

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


Rozhodnutí děkana č. 21/2001 - ZRUŠENO

 

O okruhu pracovníků, na které se vztahuje režim pružné pracovní doby.

 

Na základě Příkazu rektora č. 5/2001 vyjímám všechny neakademické pracovníky Fakulty životního prostředí UJEP z režimu pružné pracovní doby.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost od 1.5.2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


Rozhodnutí děkana č. 22/2001 - ZRUŠENO

Na základě Příkazu rektora č. 4/2001  vydávám  Pravidla pro výpočet vytížení akademických pracovníků výukou.

 

Pravidla vychází ze studijního plánu. Vytížení se počítá jako průměrný počet přímé výuky na jeden týden. Průměrná výuka akademického pracovníka se vypočítává jako součet průměrného počtu hodin přednášek, seminářů, cvičení, terénních a blokových cvičení. Dělení studentů do studijních skupin a rozdělení studentů na skupiny do laboratoří a do výběrových kurzů určuje před zahájením semestru proděkan pro studium a rozvoj.

 

1)        Přednášky se započítávají podle počtu hodin přednášek týdně uvedených ve studijním plánu. Semináře a cvičení se započítávají podle počtu hodin uvedených ve studijním plánu vynásobených počtem studijních skupin.

Příklad: Matematika I – dotace 2/2. Studijní skupiny jsou tři. Vyučující, který  zabezpečuje celou výuku předmětu Matematiky I má týdně 2 hodiny přednášek a 6 hodin   cvičení. Celkem tedy 8 hodin výuky. 

2)        Bloková výuka se započítává jako počet hodin uvedených ve studijním plánu vydělených počtem týdnů v semestru.

Příklad: Botanika jako předmět dotovaný 2/2 s 5 hodinami terénního cvičení. Pro tři studijní skupiny a v případě semestru o 14 týdnech jde o 2 hodiny přednášek, 6 hodin  cvičení a (5.3)/14 tj. 1,1 hodiny terénního cvičení průměrně v jednom týdnu. Celkem tedy  9,1 hodiny. Zaokrouhlení se provádí na jedno desetinné místo. 

3)        V případě laboratorních cvičení se počet hodin cvičení uvedených ve studijním násobí počtem skupin v laboratořích.

Příklad: Výpočetní technika s dotací 1/2  vzhledem k velikosti učebny má studenty rozděleny na šest skupin. Tomuto kurzu přísluší týdně 1 hodina přednášek a 6.2 = 12 hodin cvičení. Celkem tedy 13 hodin týdně.

4)        V případě konzultací pro kombinované studium se počítá podle průměrně odučených hodin.

Příklad: V kombinovaném studiu probíhají pro daný kurz  v semestru o 14 týdnech 4  konzultace vždy po dvou hodinách. Celkem se uskuteční 8 hodin konzultací tj. 8/14 = 0,6  hodiny týdně. Zaokrouhlení se provádí na jedno desetinné místo.

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne  1.9.2001

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


Rozhodnutí děkana č. 23/2001 - ZRUŠENO

 

Na základě článku 4 Stipendijního řádu Fakulty životního prostředí  Univerzity J. E. Purkyně                         

r u š í m          Rozhodnutí děkana č. 8/1999       a     j m e n u j i

 

stipendijní komisi v tomto složení:

 

Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník            předseda komise

Dana Anýžová,                                  vedoucí studijního oddělení             

Barbora Čechová

Richard Pokorný

Petra Mlčkovská

 

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 5. října 2001 a platí do odvolání.

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty


Rozhodnutí děkana č. 25/2001 - ZRUŠENO

 

Čerpání  dovolené

Na základě Zákoník práce  § 108  zák.  65/1965Sb. v platném znění   nařizuji  všem zaměstnancům (tj. akademickým i neakademickým)  Fakulty životního prostředí   čerpání dovolené  na dny 27., 28. a 31. prosince 2001.

Z tohoto nařízení jsou vyjmuti: tajemník fakulty Mgr. Jan Vojtíšek  a pracovník údržby Petr Vlahač

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 27.11.2001.

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty