ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 1/ 2002

Seznam platných rozhodnutí, příkazů a směrnic

K 1. 1. 2002  zůstávají v platnosti pouze následující rozhodnutí děkana:

 

Rozhodnutí děkana č. 23/2001 – Jmenování stipendijní komise

Rozhodnutí děkana č. 22/2001 – Pravidla pro výpočet vytížení akademických  pracovníků výukou

Rozhodnutí děkana č. 21/2001 – Okruh pracovníků, na které se nevztahuje režim pružné pracovní doby

Rozhodnutí děkana č. 19/2001 – Jmenování členů komise pro ediční činnost FŽP UJEP

Rozhodnutí děkana č. 17/2001 – Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP

Rozhodnutí děkana č. 14/2000 – Pravidla pro vyhlašování a hodnocení interních grantů FŽP

Rozhodnutí děkana č. 13/2000 – Organizace vybírání poplatků za studium

Rozhodnutí děkana č. 12/2000 – Náhrada kurzů

Rozhodnutí děkana č. 11/2000 – Pravidla pro skládání zkoušek z cizího jazyka

Rozhodnutí děkana č.  7/2000 –  Jmenování skartační komise

Rozhodnutí děkana č.  6/2000 –  Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů  z jiných studijních programů

Rozhodnutí děkana č.  5/2000 -  Povolování zahraničních pracovních cest

Rozhodnutí děkana č.  4/2000 – Absolvování a potvrzování praxe studentů

Rozhodnutí děkana č.  3/2000 – Zabezpečení pedagogické činnosti

Rozhodnutí děkana č.  2/2000 – Pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských prací

Rozhodnutí děkana č.  9/1999 – O zápisu zkoušky, zápočtu do programu MATRIKA

Rozhodnutí děkana č.  7/1999 – Poplatky vybírané studijním oddělením

Rozhodnutí děkana č.  6/1999 – Pravidla provozu služebního vozidla

Rozhodnutí děkana č.  5/1999 – Jmenování koordinátora programu ERASMUS

Rozhodnutí děkana č.  4/1999 – O státních zkouškách na FŽP UJEP

Rozhodnutí děkana č.  3/1999 – Jmenování disciplinární komise

Rozhodnutí děkana č.  1/1999 – Jmenování komise pro výběrové řízení

 

 Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2001

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 2/2002

Ediční směrnice Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 1. Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně ( dále jen FŽP) vydává skripta, sborníky z konferencí, sborníky odborných prací a odborné monografie.
 2. Každý akademický pracovník FŽP má právo podat návrh na vydání shora uvedených publikací. Návrh se podává na formulářích, které jsou přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. Část H („Financování“) vyplňuje tajemník fakulty. Vedoucí katedry se k návrhu vyjádří a stanoví pořadí návrhů za katedru. Pro každou vědeckou nebo odbornou publikaci navrhne vedoucí katedry vědeckého redaktora, u sborníků i redaktora zodpovědného za technickou úpravu. Vědecký redaktor je externí pracovník, který zodpovídá za odbornou a formální stránku publikace. Navrhuje děkanovi nejméně dva recenzenty, z nichž alespoň jeden je externí. U sborníku navrhuje nejméně jednoho recenzenta za každý příspěvek. Vědeckého redaktora a recenzenty určuje děkan.
 3. Návrhy musí být podány nejpozději do 15. listopadu proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy FŽP.
 4. Děkan jmenuji komisi pro ediční činnost.
 5. Návrh titulů projedná komise pro ediční činnost a vypracuje návrh pořadí navrhovaných titulů za celou fakultu, které by měly být vydány v příštím kalendářním roce.
 6. vydání titulů rozhodne děkan s přihlédnutím k finančním možnostem fakulty.
 7. Vedoucí kateder, vedoucí knihovny a všichni navrhovatelé jsou informováni o výsledku jednání proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy.
 8. Vedoucí knihovny zajistí přidělení ISBN pro navrhované tituly.
 9. Referent pro vědu zabezpečí uzavření nakladatelské smlouvy s autorem/autory publikace.
 10. Referent pro vědu zabezpečí uzavření dohody o provedení práce s vědeckým redaktorem a recenzenty.
 11. Rukopis ve trojím vyhotovení a text na disketě odevzdá autor referentovi pro vědu. Technické parametry předkládaného rukopisu jsou přílohou č.2 tohoto rozhodnutí. Rukopis v trojím provedení a text na disketě lze odevzdat kdykoli, nejpozději však do 31. května.
 12. Recenzní řízení je vzhledem k autorovi anonymní. Recenzenti předají prostřednictvím referenta pro vědu posudky vědeckému redaktorovi a autorovi k vyjádření a zapracování připomínek. Opravený rukopis včetně písemného vyjádření autora k recenzím předá autor vědeckému redaktorovi ke konečné redakci. Konečný písemný souhlas s vydáním po odborné a formální stránce přísluší vědeckému redaktorovi.
 13. Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy provede kontrolu formálních náležitostí rukopisu a v případě, že ho shledá v pořádku, dá souhlas k tisku.
 14. Vytištění zabezpečuje tajemník fakulty, který rovněž stanoví celkové náklady.
 15. Prodejní cenu stanoví komise pro ediční činnost s přihlédnutím k celkovým nákladům bezprostředně po převzetí z tiskárny. Prodejní cena musí být stanovena před předáním výtisků dle rozdělovníku.

Vedoucí katedry

1.      na předepsaných formulářích navrhne pro každý navrhovaný titul vědeckého redaktora, u sborníků i redaktora zodpovědného za technickou úpravu

2.      všechny vyplněné předepsané formuláře předá do 15.11. každého  proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy

 

Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

 

1.      svolává komisi pro ediční činnost

2.      předává návrh komise pro ediční činnost děkanovi

3.      zajišťuje kontrolu formálních náležitostí před tiskem

 

Komise pro ediční činnost na svém zasedání

 

1.      ·        určuje návrh konečného pořadí všech titulů za FŽP pro každý kalendářní roku

2.      ·        určuje prodejní cenu s přihlédnutím k celkovým nákladům

 

Referent pro vědu

 

1.      ·        zabezpečí uzavření nakladatelské smlouvy s autorem/autory publikace

2.      ·        zabezpečí uzavření dohody o provedení práce s vědeckým redaktorem, recenzenty a technickým redaktorem

3.      ·        po předání rukopisu autorem zabezpečí zaslání publikace recenzentům a vědeckému redaktorovi

4.      ·        po předání připomínek recenzenty zabezpečí předání připomínek autorovi a vědeckému recenzentovi

 

Vědecký redaktor

Tajemník fakulty

1.      zabezpečuje vytištění publikace

2.      stanovuje celkové náklady na publikaci

3.      výtisky z tiskárny předává  vedoucímu knihovny

 

Vedoucí knihovny

 

1.      ·        zajistí přidělení ISBN pro děkanem odsouhlasené tituly

2.      ·        zajistí ohlášení vydané publikace týdeníku Nové knihy

3.      ·        vede evidenci o předání výtisků dle rozdělovníku

4.      ·        zajistí předání 9 ks povinných výtisků

5.      ·        zajistí předání  výtisků k prodeji univerzitní prodejně spolu s dodacím listem a s vyznačením ceny a předaného počtu výtisků

 

 

Rozdělovník

 

1.      ·        povinné výtisky                                           9 ks

2.      ·        autoři monografií                                   8 ks celkem

1.      ·        autoři příspěvku ve sborníku    1 ks každý autor, je-li autorů více než 30, obdrží každý z autorů 5 ks separátů vlastního příspěvku

2.      ·        knihovna                                                50 ks v případě skript, 10 ks v případě monografií

1.      ·        univerzitní knihkupectví                            zbývající výtisky

 

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.ledna 2002 a ruší  Ediční směrnici FŽP UJEP ze dne 1.11.1999.

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Návrh na vydání vědecké . odborné publikace 

 

Přílohy č. 1 -  Návrh na vydání  vědecké . odborné publikace
Příloha č. 2 -   Technické parametry a zásady předkládaného rukopisu

 

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 3/2002

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2002

 

Podle rozhodnutí děkana č. 14/2000 jmenuji

 

komisi pro hodnocení přihlášek interních grantů

 

ve složení:

 

            RNDr. Miroslava Blažková      předseda komise

            Ing. Jaroslav Zahálka,CSc.

 

 

 

Doba platnosti: od 14. ledna do 28. února 2002

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 

                                                                                 

 

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 4/2002

 

Rozdělovník vydaných publikací

 

 

¨      povinné výtisky                              9 ks

¨      autoři monografií                            8 ks – při větším počtu autorů max. 20 ks

¨      autoři příspěvků ve sborníku          každý autor příspěvku 1 ks, při větším       

                                                             počtu autorů u jednoho příspěvku   

                                                             maximálně 2 ks pro všechny autory 

                                                            jednoho příspěvku

¨      knihovní fond                                           

- skripta                                        50 ks

- monografie, sborníky                   5 ks

¨      výměna publikací                           10 ks ( zajišťuje vedoucí knihovny)

mezi knihovnami, školami,atd.

¨      rektorát odd. edice                        1 ks

¨      děkanát                                         1 ks

¨      příslušná katedra                           1 ks

¨      volný prodej – Knihkupectví UJEP - zbývající část nákladu

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost  dne 16.1.2002  a nahrazuje rozdělovník v rozhodnutí děkana  č. 2/2002

 

 

                                                                                 

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

 Rozhodnutí děkana č. 5/2002

 

 

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

 

 

1.        Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Univerzity J.E.Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J.E.Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP,  Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

 

2.       Přijímací řízení je vypsáno pro bakalářský studijní program „Ekologie a ochrana prostředí“ (1601 R), obor „Ochrana ŽP“, presenční a kombinované formy. Kombinovaná forma bude probíhat v Ústí nad Labem i na pracovišti v Mostě.

 

3.       Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č. 6 /2002 v tomto složení :

 

ing. Miroslav Richter, PhD., EUR.ING – předseda

                                      ing. Milena Rýznarová

                                      RNDr. Iva  Machová

                                      ing. Vladimír Brůna

                                      Dana Anýžová

                                      ing. Martin Neruda

                                      ing. Marek Hanuš

                                      ing. Eliška Semorádová

                                      RNDr. Petr Jirásek

                                      ing. Petr Vráblík

                                      mgr. Petr Bogan

                                      ing. Hana Buchtová

                                      doc. Lubomír Tichý

 

4.       Příprava písemných testů:

chemie   (max. 50 bodů)    zodpovídá: Ing.M.Rýznarová

biologie (max. 50 bodů)    zodpovídá: RNDr.I.Machová

Celkem bude připraveno pro každý z předmětů 6 skupin testů po 50 výtiscích na každou skupinu.

Za utajení testů zodpovídají zpracovatelé.

 

5.        Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímacím zkouškám na následující termíny:

·        presenční studium:                                   11. a 12. června 2002

·        kombinované studium v Ústí n. L.            13. června 2002

·        náhradní termín pro presenční studium a kombinované studium v Ústí n.L se koná dne 19. června 2002

·        kombinované studium v Mostě   ( přijímací zkoušky probíhají v Ústí nad Labem )

dne 9. září 2002

Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

 

6.        Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v zasedací místnosti FŽP č.dv.

211 dle abecedního seznamu v každém dni přijímacích zkoušek v době od 8.00 do 9.30 hod. Presenci zajistí podle pokynů vedoucí  studijního oddělení pracovnice:    

-         sekretářky kateder

-         pracovnice knihovny

      Při prezenci mohou vypomáhat SVS             

      Zodpovídá: předseda přijímací komise

 

7.        Losováním předseda přijímací komise stanoví, které dvě skupiny testů budou v konkrétní den psány.

Zodpovídá: předseda přijímací komise

 

8.    Průběh přijímacích zkoušek

         9.30 – 10.30 hod.          -          písemný test z chemie

       10.30 – 10.45 hod.          -          přestávka

       10.45 – 11.45 hod.          -          písemný test z biologie

       Dozor během testů zajistí členové komise, pomáhají studenti ( studentské vědecké  síly)      Zodpovídá: předseda přijímací komise

 

9.    Ihned po napsání budou testy opraveny členy komise. Každý opravující potvrdí opravený test svým podpisem. Každý test bude po opravě zkontrolován jiným členem komise, který podpisem potvrdí provedení kontroly. V případě, že kontrolní oprava testů dospěla k jinému bodovému hodnocení, řeší situaci předseda přijímací komise.     

Zodpovídá:  předseda přijímací komise

 

10.  Zpracovávání výsledků bude zajištěno s využitím programu STAG stud. oddělením FŽP

 ve spolupráci s ing. Brůnou, paní Kofroňovou a paní Judlovou. Výsledky testů budou    

 zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení sekretářkami kateder do přihlášek ke 

 studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje pořadí uchazečů dle   celkového získaného

 počtu bodů z obou testů.                          

       Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

11. Seznámení s výsledky testů  provede předseda přijímací komise.

 

12. Přijímací komise zpracuje po náhradním termínu přijímacího řízení výsledné pořadí

uchazečů dle součtu dosaženého počtu bodů z obou písemných testů. Podle „Podmínek pro přijetí ke studiu na Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“ předloží děkanovi fakulty seznam uchazečů, kteří v přijímacím řízení prospěli a kteří neprospěli.

 

13.    Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 20.6.2002,

v dalším přijímacím řízení 10.9.2002. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, www stránkách fakulty a rozeslání dopisů s výsledky přijímacího řízení uchazečům o studium.           

Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd., vedoucí KIG

 

Rozdělovník:    proděkani, vedoucí kateder, vedoucí studijního odd., vedoucí knihovny, členové přijímací komise.

                       

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne  1.5.2002 a  nahrazuje Rozhodnutí děkana č. 17/2001 z 22.3.2001

 

 

                                                                                             

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 6/2002

 

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2002/2003  v tomto složení:

 

 

            předseda komise:                     ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR. ING

                                    -

členové:                                   ing. Milena Rýznarová                                

RNDr. Iva Machová

ing. Vladimír Brůna

                                                           paní Dana Anýžová

ing. Martin Neruda

ing. Marek Hanuš

ing. Eliška Semorádová

RNDr. Petr Jirásek

ing. Petr Vráblík

mgr. Petr Bogan

ing. Hana Buchtová

doc. Lubomír Tichý

 

 

       Komise pro přijímací řízení se  řídí „Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí n. Labem“ ( Rozhodnutí děkana č. 5/2002), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2002

 

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 7/2002

 

Jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

 

 

     Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  a Studijního a zkušebního řádu  Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7   jmenuji 

 

předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

konané ve dnech 29.5.2002 a 4.-6.6.2002

 

takto:

Předsedové:                 Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

                                   Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

                                   Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

 

členové:                       Prof. Ing. František Hron, DrSc.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

                                    Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

                                    Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.

                                   Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.

                                   Doc. Ing. František Kepák, DrSc.

                                    Ing. Jiří Mareček, CSc.

                                   Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

                           Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.

Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.

            RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

            Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc.

            Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.

           

 

 

Dále určuji  tajemníky pro státní závěrečné zkoušky:

Tajemníci:   Ing. Milena Rýznarová

                        Ing. Petr Vráblík

                       

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 20.5.2002

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 


 

Rozhodnutí děkana č. 8 /2002

 

V souvislosti se změnami ve vedení Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

r u š í m

 

„Rozhodnutí děkana č. 5/99“ a s účinností od 21.6.2002

 

j m e n u j i

 

 

mgr. Miloslava Kolenatého koordinátorem programu ERASMUS za Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 21. června 2002 a platí až do odvolání.

 

 

V Ústí nad Labem 12. června 2002

 

 

                                                                                  Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

                                                                                              děkan fakulty

 

 


 

ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 9/2002

 

 

Vzhledem k zahájení druhého období ve funkci děkana ruším Rozhodnutí děkana č.1/99 a s účinností od 21. června 2002 jmenuji komisi pro výběrové řízení v tomto složení:

 

 

            Doc. Ing. Tomáš Loučka,CSc.         předseda komise

            Th.Mgr., JUDr. Milan Zamrazil

            Ing. Jitka Prchalová

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 21. června 2002 a platí až do odvolání.

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 

 


 

ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 10/2002

 

 

Podle § 31 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) a se souhlasem Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP ( § 27 odst. 1, písm. f téhož zákona) ze dne 3. 7. 2002

 

r u š í m          Rozhodnutí děkana č.3/99

 

a

 

j m e n u j i    d i s c i p l i n á r n í    k o m i s i

 

v tomto složení:

 

                                   ing. Jitka Prchalová, předsedkyně komise

                                   ing. Hana Buchtová,

                                   Jana Pavlasová,

                                   Petr Šuma.

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 15. července 2002

 

 

                                                                                  Doc. Ing.Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 

 

 

V Ústí nad Labem  dne 10. 7. 2002  

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č.  11/2002

 

Na základě čl. 12 bodu 1 Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

p o v ě ř u j i  ing. Jitku Prchalovou proděkanku pro studium a rozvoj

 

rozhodováním v záležitostech, týkajících se studia s výjimkou  rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 a ukončení studia podle § 56 odst. 1, písm. b) až e) zákona 111/1998 o vysokých školách (v platném znění).

 

Toto nařízení vstupuje v platnost 1. července 2002

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 


 

ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 12/2002

 

Jmenování členů komise pro ediční činnost
Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně


V souladu s čl. 2 odst.3 Organizačního řádu Fakulty životního prostředí UJEP

ruším

Rozhodnutí děkana č. 19/2001

a

jmenuji

členy komise pro ediční činnost:

předseda komise:

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

členové komise: 

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

 

Ing. Martin Neruda

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí platí s účinností od 10.září 2002

 

                        Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

                            děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 13/2002

 

 

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského studia  studijního programu Inženýrská ekologie, studijního oboru Vodní hospodářství  v akademickém roce 2002/2003  v tomto složení:

 

 

předseda komise:         Ing. Jitka Prchalová                          -

                                  

členové:           Ing. Karel Žižka                    technický ředitel, SČVK, a.s.  Teplice

Ing. Jana Smetanová            personální ředitel, Povodí Ohře, s. p. Chomutov

Ing. Jindřich Zídek                ředitel, Povodí Labe, a. s. Roudnice n.L.

Mgr. Milan Šťovíček           Schola Humanitas, Litvínov

Mgr. Jaromír Brožík,            Schola Humanitas, Litvínov

PhDr. Vlastimil Doležal        Schola Humanitas, Litvínov

Mgr. Michal Holec            FŽP UJEP, Ústí nad Labem

Ing. Martin Neruda,             FŽP UJEP, Ústí nad Labem

 

 

 

Komise pro přijímací řízení se  řídí „Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí n. Labem“ ( Rozhodnutí děkana č. 5/2002), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 17. září 2002

 

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 14/2002

 

 

Jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

 

      Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  a Studijního a zkušebního řádu  Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7   jmenuji 

 

předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

konané ve dnech 5.11. - 6.11.2002

 

takto:

Předsedové:

Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

komise č. 1, dne 5.11.2002

 

Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

komise č. 2, dne 6.11.2002

 

Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

komise č. 1, dne 6.11.2002

 

 

              dne  5.11. od 15 hod.

Členové:

Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.

komise č. 1, dne 5.11.2002

 

 

komise č. 2, dne 6.11.,

 

Doc. Ing. František Kepák, DrSc.

komise č. 2, dne 6.11.2002

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

komise č. 2, dne 6.11.2002

 

Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.

komise č. 1, 5. a 6. 11.2002

 

Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.

komise č. 2, dne 6.11.2002

 

Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

komise č. 1, 5. a 6. 11.2002

 

RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

komise č. 1, jen 5.11.2002

 

Ing. Jiří Mareček, CSc.

komise č. 1, dne 5. a 6.11.2002

 

 

komise č. 2, dne 6.11. od 13,00

 

Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

komise č. 1, dne 5.11.2002

 

 

komise č. 2, dne 6.11.2002

 

Ing. Helena Součková, CSc.

komise č. 1, jen dne 6.11.2002

 

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

komise č. 1, dne 5.11.2002

 

 

 

 

 

komise č. 2, dne 6.11.2002

 

 

 

Dále určuji  tajemníky pro státní závěrečné zkoušky:

Tajemníci:        Ing. Iva Machová                 komise č. 1 dne 5.11.2002

Ing. Martin Neruda              komise č. 1 dne 6.11.2002   

Ing. Milena Rýznarová         komise č. 2 dne 6.11.2002

                       

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 29.10.2002

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 15/2002

 

 

Pravidla hodnocení vědecké a výzkumné činnosti

 

Na základě čl. 2 Příkazu rektora č.4/2001 vydávám „Pravidla pro hodnocení vědecké činnosti“, které tvoří přílohu č.1 tohoto rozhodnutí.

            V souladu s čl. 2 Příkazu rektora č.4/2001 ukládám vedoucím kateder provést hodnocení vědecké a výzkumné činnosti všech akademických pracovníků katedry  za posledních pět let vždy do 31. ledna. Výsledek hodnocení všech pracovníků katedry a hodnocení své činnosti předloží děkanovi vždy do 15. února.

 

 

 

Příloha č. 1

 

Hodnocení vědecké a výzkumné činnosti

                                                                                                                                 Počet bodů

A) Publikace v pravidelně vycházejících odborných časopisech

     Publikace v zahraničním odborném časopise s IF                                                   100 . IF

     Publikace v tuzemském odborném časopise s IF                                                      70 . IF

     Publikace v recenzovaném odborném periodiku                                                       10

     Publikace ve sborníku fakulty nebo univerzity                                                             1

 

B) Monografie pro odbornou veřejnost včetně studentů

     Monografie vydaná v zahraničí ve světovém jazyce                                                100

     Monografie vydaná v českém nakladatelství mimo UJEP                                          50

     Monografie vydaná v rámci UJEP                                                                            10

 

C) Příspěvek na konferenci uvedený ve sborníku

     Příspěvek na konferenci v cizím jazyce                                                                      5

     Příspěvek na konferenci v češtině                                                                             1                  

 

D) Granty schválené fakultě pro výpočet institucionálních prostředků na výzkum a vývoj (granty

      evidované v CEP a zahraniční vědecké granty).

      Rozdělení bodů na osoby řešitelského týmu určuje řešitel resp. hlavní řešitel.

 

                                                                                                                             Počet bodů

do 20 tis. Kč.                                                                                                    20

od 20 001 do 50 000 Kč                                                                                  40

od 50 001 do 100 000 Kč                                                                                60

od 100 001 do 300 000 Kč                                                                              80

od 300 001 do 500 001 Kč                                                                           100

od 500 001 do 1 mil. Kč                                                                                150

nad 1 mil Kč                                                                                                  200

 

 

 

 

 

E) Granty nebo projekty nezahrnuté v bodě D

                                                                                                                           Počet bodů

do 20 tis. Kč.                                                                                                    4

od 20 001 do 50 000 Kč                                                                                  6

od 50 001 do 100 000 Kč                                                                                8

od 100 001 do 300 000 Kč                                                                           10

od 300 001 do 500 001 Kč                                                                           15

od 500 001 do 1 mil. Kč                                                                                20

nad 1 mil Kč                                                                                                  30

 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 20.11.2002

 

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

 


 

  ZRUŠENO

 

Rozhodnutí děkana č. 16/2002

 

 

Knihovní řád knihovny Fakulty životního prostředí univerzity J. E. Purkyně

 

Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s vnitřními předpisy fakulty vydávám tento knihovní řád.

 

I. Základní ustanovení

Knihovna Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně (dále „knihovna“) plní funkci vysokoškolské knihovny. Poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby.

V čele stojí vedoucí knihovny, který odpovídá za činnost knihovny, knihovní fond a hospodaření se schváleným rozpočtem. Nadřízeným vedoucího knihovny je proděkan pro vědu a zahraniční vztahy.

Činnost  knihovny  se řídí tímto knihovním řádem.

Do evidence knihoven se knihovna registruje v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) knihovního zákona  jako základní knihovna se specializovaným fondem. Posláním  knihovny je informační zabezpečení studia a vědecko-výzkumné činnosti na Fakultě životního prostředí UJEP. Knihovna shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje knihovní a informační fond. Poskytuje všem registrovaným uživatelům veřejné knihovnické a informační služby dle  § 4 odst. 1 a 2 s výjimkou písm. a) a  další služby dle odst. 3 s výjimkou písm. b), písm. c), písm. e) knihovního zákona. 

 
II. Fondy

Knihovna  buduje fondy informačních zdrojů v papírové i elektronické podobě s ohledem na informační profil, který je stanoven zaměřením studijních oborů a vědecko-výzkumným záměrem fakulty.  Knihovní fond tvoří tištěné,  audiální, audiovizuální a digitální dokumenty.

Elektronický fond je tvořen bibliografickými a plnotextovými databázemi.

Fondy jsou doplňovány na základě schválených konkrétních návrhů akademických pracovníků fakulty nebo vedoucího knihovny, nejsou-li v rozporu s informačním profilem. Návrhy schvalují vedoucí jednotlivých útvarů fakulty. Knihovna získává dále dokumenty formou darů, meziknihovní výměnou a z rozpočtů  projektů.

 

 

III.  Uživatelé knihovny

 Uživatelé jsou registrováni v databázi elektronického knihovnického systému, který pracuje na principu snímání čárového kódu průkazu uživatele a dokumentu. Při zpracovávání osobních údajů postupuje knihovna v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou registrováni na základě předloženého občanského průkazu (cizí státní příslušníci na základě předložení pasu a povolení k trvalému pobytu). Do záznamu o uživateli je třeba uvést jméno, příjmení, rodné číslo,  kontaktní adresu. Účastníci celoživotního vzdělávání předloží doklad o přijetí ke studiu, uživatelé z řad veřejnosti, předloží kromě dokladů uvedených shora potvrzení o zaměstnání s adresou zaměstnavatele .

Na základě registrace je uživateli předán průkaz, jehož identifikačním znakem je rodné číslo. Odmítne-li  uživatel poskytnout rodné číslo či údaj nezbytný pro registraci, je mu umožněno jednorázové využití sekundárních informačních zdrojů a jednorázový přístup k prezenčnímu fondu.

Informační materiály jsou půjčovány pouze registrovanému uživateli na základě předloženého  průkazu, který je nepřenosný. Registrovaní uživatelé mají právo využívat knihovní fondy, přístupné elektronické zařízení  a služby, které knihovna poskytuje dle tohoto knihovního řádu.

 

 Uživatelé knihovny se dělí na tyto kategorie:

 

 

IV.  Práva a povinnosti uživatelů

Při první návštěvě knihovny před uživatel potvrdí svým podpisem na „Přihlášce“, že byl seznámen s Knihovním řádem.

Registrací získává uživatel právo využívat všech veřejných prostor, fondů a služeb knihovny. Současně je mu knihovním řádem  stanovena povinnost dodržovat  v prostorách knihovny klid a pořádek a řídit se pokyny pracovníka knihovny. Při každé návštěvě knihovny (studovny) je uživatel povinen předložit průkaz uživatele.

Ztrátu průkazu je uživatel povinen neprodleně ohlásit knihovně. Za škody způsobené zneužitím průkazu odpovídá držitel průkazu do okamžiku nahlášení ztráty  knihovně.

Uživatel je povinen do 30 dnů nahlásit změnu příjmení, příp. kontaktní adresy.

Knihovna má právo odepřít uživateli služby, jestliže závažným způsobem porušuje tento Knihovní řád. Za takové jednání je považováno např. odnášení knih a časopisů z prezenčního fondu, poškozování dokumentů, odstraňování identifikačních znaků, porušování řádu elektronické studovny, apod. Odmítnutím služeb není zbaven odpovědnosti ani povinnosti nahradit případnou škodu.

Uživatelská práva studentů  zanikají ke dni ukončení či přerušení studia, uživatelská práva akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců Univerzity J.E. Purkyně zanikají dnem ukončení pracovního poměru. Nejpozději k tomuto datu musí být závazky shora uvedených kategorií vůči knihovně vyrovnány.

 

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

Knihovna poskytuje řádně registrovaným uživatelům dle § 4 a 14  knihovního zákona následující veřejné knihovnické a informační služby:

 

1.      Výpůjční služby

                            Prezenční ve studovně

                            Přezenční zprostředkované knihovníkem do studovny

                            Absenční

 

2.      Meziknihovní výpůjční služby

 

3.      Bibliograficko-informační služby

- informace o katalozích, databázích, fondech a využívání  knihovny

- informace o dostupnosti fondů

- informace bibliografického a faktografického charakteru

 

 

4. Reprografické služby

 - kopírování

 - tisk

 

5. Elektronické služby - služby zajišťované prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny

 - www stránky knihovny

 - pořádání instruktáží o knihovně

 - elektronická komunikace s uživateli

 - zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a Internetu

 - novinková služba

 - návody pro práci s elektronickým katalogem a jinými elektronickými   informačními  

    zdroji

 - praktická školení pro práci s elektronickým katalogem knihovny a dalšími informačními 

   zdroji pro registrované uživatele

 

Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona jsou poskytovány bezplatně. Knihovna vybírá poplatky za poskytované služby uvedené v § 4 odst. 2) a odst. 3) knihovního zákona.  Poplatky  jsou účtovány dle platného ceníku v příloze tohoto Knihovního řádu.

 

 

V.  Řád knihovnických a informačních služeb

Pro půjčování dokumentů z knihovních fondů platí ustanovení §659 až 662 občanského zákoníku.

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a ustanoveními  § 16 a 38  autorského zákona.

Knihovna poskytuje výpůjčky mimo knihovnu (absenční)  a výpůjčky na místě (prezenční).

Prezenčně se půjčují dokumenty z prezenčního fondu ve studovně a prezenčního fondu umístěného ve skladu knihovny, archivní diplomové práce, prezenční výtisky map, audiovizuální dokumenty, elektronické databáze na CD ROM s výjimkou příloh k dokumentům půjčovaným absenčně.

Ostatní dokumenty se půjčují absenčně. Absenční výpůjční lhůta je 31dní,  u krátkodobé výpůjčky je stanovena na 14 dní.  Uživatel má možnost si výpůjční lhůtu 2 x prodloužit a to před  jejím uplynutím. Žádost o prodloužení výpůjční lhůty může být učiněna osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Je-li dokument půjčen, má uživatel možnost požádat o jeho rezervaci. Do požadavku uživatel uvede své jméno, název dokumentu a signaturu, elektronickou adresu pro vyrozumění a datum rezervace. Dokument je rezervován po dobu 1 týdne od data vyrozumění.

 

 

Limit vypůjčených dokumentů dle kategorie čtenáře

 

Akademičtí pracovníci FŽP    65
Studenti FŽP     18
Ostatní zaměstnanci FŽP 15
Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci UJEP 10
Studenti ostatních fakult UJEP 10
Veřejnost 5

                                                      

    

Postup při půjčování a vracení

 

Bibliografické údaje o dokumentu si uživatel vyhledá ze sekudárních informačních zdrojů (lístkový a elektronický katalog). Výpůjčku zaznamená pracovník knihovny. Požadavky na archivované časopisy jsou vyřizovány do druhého dne.

 

Registraci výpůjčky provádí knihovník sejmutím čárového kódu průkazu uživatele knihovny a provede záznam o výpůjčce sejmutím čárového kódu dokumentu. Uživatel může požádat o vytištění aktuálního stavu výpůjček uskutečněných na jeho průkaz. Uživatel ručí za dokumenty až do doby jejich vrácení. Odpis výpůjčky provádí pracovník knihovny sejmutím čárového kódu dokumentu.

 

Vymáhání nevrácených výpůjček

 

Za překročení výpůjčních lhůt je uživatel povinen zaplatit poplatky z prodlení, a to i tehdy, jestliže neobdržel od knihovny písemnou upomínku. Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty, po IV. upomínce, knihovna má právo odmítnout uživateli poskytování služeb. Šestá upomínka je upomínkou předsoudní. Poplatky za vymáhání vypůjčených dokumentů se účtují dle platného ceníku tohoto Knihovního řádu.

 

 

Prezenční výpůjčky

 

Prezenční fond ve studovně je určen ke studiu na místě. Prezenční výpůjčky ze skladu do studovny zprostředkuje na základě požadavku pracovník knihovny.

Uživatel je povinen po ukončení práce odložit dokumenty na knižní vozík. Zařazování do fondu provádí služba. Materiály zapůjčené ze skladu je uživatel povinen  po ukončení práce vrátit  službě ve výpůjčním úseku.

 

Meziknihovní výpůjční služby

 

Nenachází-li se dokument ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku nebo dodávku kopie meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny. Uživatel je povinen dodržet výpůjční podmínky knihovny, která dokument zapůjčila ze svého fondu.

Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci UJEP jsou povinni pro účely meziknihovní výpůjční služby poskytnout knihovně požadovaný titul k zapůjčení na 1 měsíc.

 

Bibliograficko-informační služby

 

Knihovna poskytuje uživatelům  informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů a metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury, zpřístupňuje sekundární informační zdroje. Tyto služby poskytuje knihovna ústně nebo telefonicky.

 

Reprografické služby

 

Uživatel  má právo využívat skener, kopírku a tiskárnu, které jsou umístěny ve studovně knihovny.Poplatky za vytištěné dokumenty  uživatel hradí u služby ve výpůjčním úseku. Uživatel je povinen zacházet s kopií v souladu s ustanoveními autorského zákona, zejména § 30.

 

Elektronické služby

 

Knihovna prostřednictvím elektronické techniky  umístěné ve studovně umožňuje uživatelům

-  přístup k Internetu

-  přístup do lokální sítě knihovny k využívání elektronického katalogu

-  přístup do vnitřní sítě UJEP k využívání elektronických informačních zdrojů

 

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci FŽP a studenti mohou prostřednictvím knihovny využívat  služeb Virtuální polytechnické knihovny. Pracovník knihovny z této elektronické rozmnoženiny je povinen pořídit pouze jednu tiskovou kopii a elektronickou rozmnoženinu zničit. Pro užití platí ustanovení § 37 autorského zákona.

 
Náhrada škody

 

Škodu s výjimkou škody na vypůjčeném dokumentu, způsobenou úmyslně nebo zanedbáním povinnosti je uživatel povinen nahradit způsobem uvedeným v §442 odst.2 občanského zákoníku.

Poškození, zničení nebo ztrátu vypůjčeného dokumentu je uživatel povinen bezodkladně nahlásit a škodu uhradit ve lhůtě stanovené knihovnou. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhrada je možná:

·        dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání

·        dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu v jiném vydání

·        dodáním neporušeného výtisku jiného dokumentu, který vyhovuje informačnímu profilu a má odpovídající finanční hodnotu

·        úhradou v hotovosti

 

Výši finanční náhrady stanoví knihovna. Náhrada sestává z pořizovací ceny dokumentu a otatních složek náhrady jak je uvedeno v ceníku poplatků .

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Řád studovny s elektronickými vybavením

 

Ve studovně fakultní knihovny je uložen volně přístupný fond, sestávající z prezenčního fondu periodik a tuzemské literatury. Uživatel má právo ke studiu využívat všechny vystavené dokumenty, které při odchodu odloží na vozík. Prezenční fond je chráněn knihovnickým zabezpečovacím systémem

V prostorách studovny je uživatelům k dispozici výpočetní technika s elektronickým katalogem OPAC, přístupem na internet a ostatním databázím. Využívání výpočetní techniky je bezplatné.

Před vstupem do studovny se uživatel prokáže pracovníku knihovny průkazem a odloží svrchní oděv a tašku do šatny. Uživatelé jsou povinni dodržovat klid, pořádek a vstupovat do studovny s vypnutým mobilním telefonem. Ve studovně je stanoven zákaz občerstvování.

Před započetím práce na počítači je uživatel povinen zkontrolovat stav pracovního místa.  Při zjištění jakékoliv závady je povinen okamžitě informovat službu. Po ukončení práce je uživatel povinen učinit záznam o využití počítače uzavřít programy, se kterými pracoval a ponechat počítač zapnutý. Veškeré závady, které během své práce zjistil, je povinen nahlásit službě.

Uživatel má právo užívat současně pouze jeden počítač. Doba využití není omezena. Užívání výpočetní techniky je bezplatné.

Uživatel má právo využívat tiskárnu, kopírku a skener.  Úhrada za tisk a kopírování je stanovena dle platného ceníku. Skenování je zdarma. Při skenování je možno uložit skenované dokumenty na disk C: \ Dokumenty na nezbytně nutnou dobu (vytištění). Poté je nutno soubor odstranit. Tiskárnu lze použít pouze pro vytištění vystavených dokumentů, informací z internetu a přístupných databází.

 

Uživateli je zakázáno provádět následující úkony

·        používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou

·        instalovat na počítače  další software

·        kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny, nainstalovaných aplikací a programů a dokumentů dostupných v elektronické formě

·        zasahovat do nastavení programů (internet – oblíbené)

·        tisknout vlastní dokumenty

·        připojovat k počítačům další zařízení (notebooky)

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Zodpovídá za škody způsobené neodbornou manipulací s výpočetní technikou a zanesením počítačových virů.

 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

Ruší se Knihovní řád knihovny Fakulty životního prostředí, který nabyl účinnosti dne

24 .9.2001

 

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003

 

 

                                                                                          Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

                                                                                                      děkan fakulty

 

 


 

Příloha

Ceník poplatků

 

Registrační poplatky

Poplatek za registraci a zhotovení průkazu -  studenti  FŽP                       20,- Kč         

Poplatek za registraci a zhotovení průkazu – veřejnost                              40,- Kč            

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu                                                    80,- Kč    

 

Sankční poplatky

Poplatky za upomínky platné pro všechny kategorie studentů a veřejnost

1. upomínka – nezasílá se                                                             5,- Kč/dokument            

2. upomínka                                                                                10,- Kč/dokument                   

3. upomínka                                                                                15,- Kč/dokument         

4. upomínka                                                                                20,- Kč/dokument                 

5. upomínka                                                                                25,- Kč/dokument                  

6. předsoudní upomínka                                                              30,- Kč/dokument   

poplatek za odeslání                                                                   40,- Kč                                                                                  

Za ztrátu dokumentu bez náhrady titulu

Platí pro všechny kategorie

Manipulační poplatek                                                               100,-Kč/dokument

+ pořizovací cena dokumentu+ poplatky za upomínky                                                                                                                

 

Poplatky za upomínky nevrácené ve výpůjční lhůtě  - MVS

Platí pro všechny kategorie studentů a veřejnost

1. upomínka                                                                               30,- Kč/dokument

2. upomínka                                                                               60,- Kč/dokument

3. upomínka                                                                               90,- Kč/dokument

Za ztrátu klíče od šatny                                                              100,- Kč

Pokuta za poškozování, příp. odstraňování identifikačních

znaků dokumentu                                                                       200,- Kč

                                                                                 

Placené služby

Platí pro všechny kategorie s výjimkou akademických a ostatních zaměstnanců UJEP

 

Kopírování, tisk

Kopírování- formát A4                                                                1,- Kč/strana

Kopírování - formát A3                                                               2,- Kč/strana

Tisk z tiskárny – formát A4                                                         1,- Kč/strana    

Poplatek za zásilku MVS, MMVS                                              skutečné náklady        

Poplatek za rezervaci dokumentu zaslaného poštou                     skutečné náklady    

Služba Virtuální polytechnické knihovny                                      skutečné náklady