O projektu

Záměrem projektu je stanovit rozšíření a význam agrárních valů v krajině. Projekt si klade za cíl analýzu jejich jednotlivých složek, dále funkce těchto složek s důrazem na biodiverzitu a protierozní funkce a následně význam pro zemědělství. V rámci projektu budou navrženy takové úpravy agrárních valů, aby byly posíleny jejich funkce pro zachování stávající biodiverzity a její zlepšení. Významným aspektem agrárních valů je i jejich funkce hydrologická a protierozní. Řešena bude i možnost využití agrárních valů při diverzifikaci zemědělství, především k rozvoji agroturistiky.

Cíl projektu

Stanovit podmínky, za kterých mohou agrární valy plnit základní funkce. Zmírňovat negativní dopady hydrologických extrémů, posílit zdroje povrchových a podzemních vod, navržení realizace způsobů hospodaření. Posílit aktivity ve venkovském prostoru.

Výsledky

Komplexní hodnocení agrárních valů v krajině bylo řešeno v rámci 5 dílčích úkolů. Výsledky studií mají širokou platnost, neboť se opírají o data z oblastí lišících se přírodními podmínkami i managementem. V prostředí GIS byly zaznamenány změny a některé charakteristiky valů. Byla měřena infiltrační schopnost valů umístěných po vrstevnici a výsledky byly podkladem matematického modelování. Simulace modelem KINFIL jasně prokázala účinnost valů snižovat povrchový odtok a tím i odolnost pozemků s valy proti erozi půdy. Dále byla zjištěna diverzita cévnatých rostlin a jejich vztah k vybraným faktorům prostředí. Byl charakterizován porost valů. Důraz byl na dřeviny šířící se na úhory a zásahy vedoucí k jejich omezení. Využití valů bylo sledováno z hlediska rozšíření agroturistiky a jako prostor pro výsadbu ovocných dřevin.

Doba řešení

1.1.2008 - 31.12.2011

příjemce koordinátor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.
Příjemce: Česká zemedělská univerzita v Praze

odpovědný řešitel: RNDr. Iva Machová, Ph.D.
řešitel: Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.

spoluřešitelé:
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
doc. Ing. Jakub Štibinger CSc.
Ing. Jitka Elznicová PhD.
Ing. Helena Soucková CSc. Ing.
Ing. Václav Synek, Ph.D.
Ing. Milan Kasl

spolupracovníci:
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
Mgr. Ladislav Filipová, Ph.D.
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
Ing. Kateřina Nováková (Fiedlerová)
Ing. Konstantin Dimitrovský
Ing. Milan Sůva
Ing. Michaela Hrabalíková
Ing. Darina Vaššová
Ing. Jitka Pešková