Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Některé ukončené projekty naleznete v archivu

Aktuální projekty

 

Projekty z Operačních programů

 

Název

Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010353
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel COTTEX Trade s.r.o.
Spoluřešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Richter, Ph.D.
Doba řešení 5/2017-3/2020
Anotace projektu Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů "Zinkový prášek" (Fine Zinc Powder) a "Zinkové abrazivo" (Zinc Shot) přímím přepracováním těchto odpadů.
Název

Produkce biocharu termickým rozkladu kalů z ČOV

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010363
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel Agmeco LT, s.r.o.
Spoluřešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.
Doba řešení 5/2017-10/2019
Anotace projektu Projekt je ve své podstatě zaměřen na environmentálně příznivé řešení jedné části problematiky odpadového hospodářství, kterou jsou kaly z čistíren odpadních vod. Tento projekt přináší technické řešení přepracování těchto kalů jednoduchým termickým (pyrolýzním) procesem na látky využitelné v zemědělství jako hnojiva. Očekávaným výsledkem projektu je zhotovení funkčního prototypu pro ověření všech vlastností jak vlastní termolýzní jednotky, tak i produktů vznikajících tímto termickým procesem.
Název

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ústeckochomutovské aglomeraci

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
Poskytovatel MŠMT, program OP VVV
Hlavní řešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení 1/2018-12/2022
Anotace projektu Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.
Název

Rozvoj excelentního výzkumného týmu MATEQ

ID / číslo projektu 18/SML1661/SOPD/KH
Poskytovatel Ústecký kraj
Popis Posílení lidských zdrojů pro výzkum a inovace v Ústeckém regionu: pro získání a udržení mladých vědeckých pracovníků z řad studentů a absolventů, pro zapojení excelentních zahraničních odborníků, zapojení externích výzkumníků z akademické sféry i průmyslu, byl podpořen z dotace Ústeckého kraje.
Název

Výzkum a vývoj technologie získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátu

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012435
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel COTTEX Trade s.r.o.
Spoluřešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Richter, Ph.D.
Doba řešení 1/2018-10/2020
Anotace projektu Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.
Název

Alotermní zařízení pro využití čistírenského kalu

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012490
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel MPS Gradior s.r.o.
Spoluřešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.
Doba řešení 1/2018-10/2020
Anotace projektu Podstatou předkládaného projektu je realizace pokročilých aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výstupem bude celosvětově unikátní prototyp Alotermního zařízení pro využití čistírenského kalu. Výsledek projektu v podobě prototypu bude překračovat technické parametry známých řešení, neboť prostřednictvím komplexní změny principu technologie nabídne vysoce inovativní kombinaci alotermní pyrolýzy a alotermního zplyňování s následným spalováním primárního pyrolýzního plynu.
Název

Využití nepotřebného materiálu z výroby pro jeho další uplatnění

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012279
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel DESK - FORM a.s.
Spoluřešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Jiří Balej, CSc.
Doba řešení 1/2018-10/2020
Anotace projektu Projekt je zaměřen na materiálové, výtvarně umělecké případně energetické využití odpadů, které vznikají v technologii výroby - konkrétně: - Odřezky a piliny z dřevotřískových desek (cca 700 t/rok) - Odřezky desek typu Corian, Avonite, Mitonite, atd. (cca 90 t/rok) - Odřezky umělého kamene Quartz (cca 170 t/rok) Hlavním cílem projektu je využít výše uvedené materiály pro dalšízpracování.
Název

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce

ID / číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408
Poskytovatel MŠMT, program OP VVV
Hlavní řešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Doba řešení 5/2017-12/2022
Anotace projektu Projekt U21 zahrnuje tři zásadní směry rozvoje tak, aby UJEP byla 1. univerzitou poskytují KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a produkující kvalitní absolventy (rozvoj vybraných polytechnických, zdravotnických a pedagogických studijních programů, celouniverzitně podpora internacionálního prostředí a relevance studia vzhledem k potřebám trhu práce); 2. univerzitou OTEVŘENOU, dostupnou pro studenty se specifickými potřebami; a 3. MODERNÍ institucí s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení.
Název

U21 – Kvalitní infrastruktura

ID / číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_016/0002560
Poskytovatel MŠMT, program OP VVV
Hlavní řešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Leoš Nergl
Doba řešení 5/2017-12/2022
Anotace projektu Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu “Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce” (U21).
Název

Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.

ID / číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735
Poskytovatel MŠMT, program OP VVV
Hlavní řešitel Fakulta životního prostředí UJEP, Přírodovědecká fakulta UJEP, doc. Ing. Josef Trögl, Ph. D.
Doba řešení 1/2017-9/2022
Anotace projektu Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.
Název

Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678
Poskytovatel MŠMT, program OP VVV
Hlavní řešitel Fakulta životního prostředí UJEP, Přírodovědecká fakulta UJEP
Doba řešení 1/2018-9/2022
Anotace projektu CProjekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.
Název

Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média

ID / číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel NANOVIA s. r. o.
Spoluřešitel UJEP Fakulta životního prostředí, doc. Ing. Josef Trögl, Ph. D.
Doba rešení 9/2015 - 6/2018
Anotace projektu Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj průmyslové výroby nanovlákenných struktur obsahujících bakteriostatické a bakteriocidní případně virucidní látky. Funkční nanovlákenné struktury budou aplikovány ve filtračních médiích určených pro různé cílové použití (kabinové filtry v automotiv a leteckém průmyslu, klimatizační jednotky, filtry pro operační sály, obličejové masky, respirátory). Projekt reaguje na obecně rostoucí poptávku po filtračních médiích s antibakteriálním a virucidním účinkem.
Název

Hi-tech materiály pro kosmické aplikace

ID / číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel TOSEDA s. r. o.
Spoluřešitel UJEP Fakulta životního prostředí, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
ROKOSPOL a.s.
Doba rešení 1/2016 - 9/2019
Anotace projektu Cílem je průmyslový výzkum, experimentální vývoj a realizace (výroba) hi-tech materiálů pro vesmírné aplikace v souladu s programovým zaměřením Evropské Kosmické Agentury (ESA). Dojde k těsné spolupráci mezi malým podnikem, univerzitou a výrobním podnikem a výsledky jejich činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů, vyvinuté materiály dosáhnou technologické úrovně minimálně 5 (dle požadavků Agentury ESA a dle požadavků klíčových evropských výrobců vesmírných zařízení Airbus, Thales, MTA).
Název

Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů

ID / číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel MikroChem LKT spol. s r. o.
Spoluřešitel UJEP Fakulta životního prostředí, doc. Ing. Pavel Kuráň, Dr.
ASIO, spol. s. r. o.
Doba rešení 3/2017 - 9/2019
Anotace projektu Projekt je zaměřen na vývoj a zavedení sorbentů jako technologického kroku v čištění průmyslových odpadních vod. Je logickým vyústěním spolupráce UJEP, MCHM i ASIO při řešení problému s kvalitou zpracování odpadních vod z průmyslového podniku. Na základě předběžných výsledků zkoušek sorbentů předpokládá vývoj mj. magnetických sorbentů, jejich výrobu a aplikaci formou zavedení nového technologického kroku v čištění odpadních vod z průmyslu.
Název

Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny

logo
ID / číslo projektu100281957
Poskytovatel SNCZ
Hlavní řešitel Technische Universität Dresden
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba rešení 2017 - 2019
Stránky poskytovatele:http://www.sn-cz2020.eu/cz
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit a realizovat přeshraniční opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny s důrazem na zachování a rozvoj rozmanité kulturní krajiny v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. V rámci projektu budou zpracována data o využití půdy a zjištěn vývoj dané krajiny po 2. sv. válce do současnosti. Zkoumat se budou jak strukturální změny volné krajiny samy o sobě (s cílem ukázat na plochy vhodné pro obnovu/návrat k původní přírodní podobě) tak i za použití mapování flóry (ztráta biotopu versus druhová rozmanitost, rozšíření ohrožených versus invazních druhů, modelování scénářů).
Název

ArchaeoMontan 2018

logo
ID / císlo projektu
PoskytovatelSNCZ
Hlavní rešitelSaský zemský úřad pro archeologie
SpolurešitelFakulta životního prostredí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Doba rešení2015-2018
Rozpocet
Stránky projektuhttp://archaeomontan.eu/cs
http://fzp.ujep.cz/projekty/am2018/
Stránky poskytovatele:http://sn-cz2020.eu

 

Projekty vědecky zaměřené

 

Název

Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů

ID / číslo projektu17-06229S
Poskytovatel GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní řešitel Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí, RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Doba rešení 2017 - 2019
Stránky poskytovatele:https://gacr.cz/
Anotace projektu Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentů podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů.
Název

Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině

ID / číslo projektu QJ1520307
Poskytovatel MZe
Hlavní řešitel Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí, Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Doba řešení 2015-2018
Stránky projektu isvav.cz
Anotace projektu Cíle pedologické části projektu vycházejí z účelu projektu, kterým je zefektivnění rekultivace a revitalizace ploch poškozeních důlní a těžební činností. Výsledky rekultivace a revitalizace oblastí poškozených těžbou hnědého uhlí a průmyslovou činností jsou zatím v řadě případů nedostatečné, což je dáno mimo jiné nepříznivými půdními vlastnostmi svrchního horizontu rekultivovaných lokalit. Cílem pedologické části projektu je tedy zmapování situace a zefektivnění rekultivační činnosti na jednotlivých typech stanovišť. Toho bude dosaženo vytvořením systému pokusných ploch s různým typem rekultivace a různým typem substrátu. Součástí řešení bude i vytvoření funkčního vzorku definovaného jako soubor zkušebních vzorků rekultivačních směsí s aplikací jednotlivých rekultivačních aditiv pro rekultivaci fytotoxických a sterilních ploch a zejména vytvoření metodiky optimálního rekultivačního postupu na různých typech stanovišť regionu Podkrušnohoří. Vedle rekultivační problematiky je cílem projektu náprava úbytku zemědělské půdy a jejího poškozování. V rámci řešení projektu bude kladen důraz na sociálně - ekonomické funkce půdy, které by měly být v oblasti přednostně rozvíjeny. Zejména je třeba omezit negativní zásahy člověka, které vedou ke znečištění, zničení a devastaci půdy. Cíle programu budou v této oblasti naplněny návrhem funkční ochrany půdy, metodikou tvorby a udržování trvalých travních porostů jako příspěvku k ekologické stabilitě území a metodikou trvale udržitelného způsobu hospodaření v podkrušnohorské krajině.

 

Ukončené projekty

 

Název

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci

ID / číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Poskytovatel Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Popis Příprava strategického projektu "Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci" je podpořena prostřednictvím dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690"
Název

Rozvoj excelentního výzkumného týmu MATEQ

ID / číslo projektu 17/SML1267/SOPD/OKH
Poskytovatel Ústecký kraj
Popis Posílení lidských zdrojů pro výzkum a inovace v Ústeckém regionu: pro získání a udržení mladých vědeckých pracovníků z řad studentů a absolventů, pro zapojení excelentních zahraničních odborníků, zapojení externích výzkumníků z akademické sféry i průmyslu, byl podpořen z dotace Ústeckého kraje.
Název

Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh

ID / číslo projektu GA15-00340S
Poskytovatel GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní řešitel Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí, Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Doba řešení 2015-2017
Stránky poskytovatele:https://gacr.cz/
Anotace projektu Projekt se zabývá současným a minulým charakterem sedimentace a eroze tří znečištěných řek: Ploučnice zasažené těžbou U, Litavky zasažené těžbou a hutnictvím Pb a Zn a Ohře znečištěné hlavně Hg. Fluviální architektura se bude zjišťovat z vrtů s podporou geofyzikální zobrazení (ERT). Geoinformační systémy poskytnou informace o současné nivě (data z LiDAR a terénní analýzy) a době posledních 150 let (historické mapy a letecké snímky). Atmosférický a říční přímos znečištění se bude rozlišovat v systémech Jizery a Ploučnice, kde se zachovaly vhodné terasy. Hlavními obecnými cíli projektu jsou 1) integrovaný (holistický) přístup s využitím geochemie, sedimentologie a geoinformatiky/geomorfologie pro pochopení prostorového rozložení a stability polutantů v říčním systému a 2) vytvoření obecně použitelné metodiky vzorkování a zpracování dat při environmentálním geochemickém studiu říčních systémů. Chemostratigrafie založená na znečištění pomůže osvětlit charakter sedimentace v období znečišťování.
Název

Studium interakcí grafen – iontová kapalina a jejich využití pro prípravu polymerních kompozitů

ID / číslo projektu GA14-05146S
Poskytovatel GA0 - Grantov&á agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní řešitel MikroChem LKT spol. s r.o.
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí UJEP, doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Doba řešení 2014-2016
Stránky projektu isvav.cz
Anotace projektu Procesy, při nichž dochází k exfoliaci grafitu za tvorby grafenových destiček in-situ, přímo v nízkoviskózním reaktivním prekurzoru, mohou odstranit problémy spojené s homogenní dispergací grafenového plniva do polymerní matrice. Cílem projektu je využít iontových kapalin k exfoliaci grafitu a popsat interakce mezi vzniklými grafenovými částicemi a použitou iontovou kapalinou. Na základě výsledků této studie pak připravit nanokompozitní vrstvy, filmy, jejichž finální morfologie bude kontrolována přídavkem specifické iontové kapaliny tak, aby vznikly pokročilé materiály s vylepšenými užitnými vlastnostmi (zvýšenou odolností proti difúzi plynných složek, zlepšené termomechanické vlastnosti, vodivost, apod.).
Název

Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů

logo
ID / císlo projektuCZ.1.05/3.1.00/14.0328
PoskytovatelMŠMT - Va/ 7.3
Hlavní rešitelÚstav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH), Řež.
SpolurešitelFakulta životního prostredí; doc. Pavel Janoš, CSc.
Doba rešení2014-2015
Rozpocet

Celkový rozpočet: 18 478 329 Kč, z toho:

  • výše příspěvku EU: 15 706 579,65 Kč
  • výše příspěvku ze státního rozpočtu: 2 771 749,35 Kč
Stránky projektuhttp://fzp.ujep.cz/projekty/PRE-SEED/
Stránky poskytovatele:http://opvavpi.cz
Anotace projektu Projekt Pre-seed s názvem "Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů se zabývá založením společného transferového týmu pro komercionalizaci společných výsledku pracoviště ÚACH AVCR, v.v.i. a UJEP Ústí nad Labem nebo výsledku obou partneru a definovat známá rizika spojená s touto realizací, zejména s udržitelností transferového týmu po skončení projektu. Pracoviště jsou zaměřena na základní a aplikovaný materiálový výzkum v oblasti základních, kombinovaných a odvozených anorganických látek. Vybrané výsledky obou organizací jsou svou podstatou průmyslové využitelnosti předmětem individuálních aktivit.
Název

Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví

ID / císlo projektuDF11P01OVV005
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní rešitel Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
SpolurešitelFakulta životního prostredí; Ing. Vladimír Bruna
Doba rešení2011-2015
Stránky projektuhttp://most.ujep.cz/naki/suroviny/index.htm
isvav.cz
Anotace projektuCílem projektu je identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Cíl bude naplněn: - vytvořením specializované mapy těžených ložisek dekoračního kamene, písku a vápenců, - výběrem či vývojem vhodných analytických a zkušebních metod, - odběrem vzorků nerostných surovin, - charakterizací odebraných vzorků, - podrobným popisem vlastností důležitých pro rozhodování o vhodnosti materiálu pro obnovu památek, - zveřejněním výsledků řešení projektu.
Název

Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví

ID / císlo projektu DF12P01OVV043
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní rešitelFakulta životního prostředí UJEP, Ing. Vladimír Brůna
SpolurešitelČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Doba rešení2012-2015
Stránky projektuhttp://most.ujep.cz/naki/obce/index.htm
isvav.cz
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit ucelený informační systém zahrnující komplexní historický vývoj Ústeckého kraje, jehož současný stav je ovlivněn těžební činností, vysidlováním obyvatel a velkými změnami krajiny. Cíle bude naplněn pomocí následujících kroků: - georeferencování starých map (I., II. a III. vojenské mapování, Císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa odvozená 1:5000) včetně vytvoření metodiky pro jejich georeferencování - fotogrammetrickým zpracováním historických leteckých snímků do podoby ortofoto a digitálních modelů terénu - tvorba digitálních modelů terénu zachycující původní (před započetím těžbu uhlí) reliéf Mostecké pánve z leteckých snímků a vrstevnic - rekonstrukce původní hydrografické sítě Mostecké pánve - vektorové interpretace obcí zaniklých po roce 1945 (vlivem těžby uhlí, výstavbou přehrad, vysídlením) - vytvoření databáze informací o zaniklých obcích, významných stavbách, parcích, stromořadí včetně autentických fotografií - všechna tato data shromáždit a propojit v informačním systému, který bude přístupný přes webové rozhraní jako interaktivní internetová aplikace, a dále jako WMS (Web Mapping Services) vrstvy použitelné v Geografických informačních systémech.
Název

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén

ID / číslo projektuDF12P01OVV047
Poskytovatel MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní řešitelMoravská zemská knihovna v Brně
SpolurešitelFakulta životního prostredí; Ing. Vladimír Bruna
Masarykova univerzita / Filozofická fakulta
Masarykova univerzita / Lékařská fakulta
Doba rešení 2012-2015
Stránky projektuhttp://most.ujep.cz/naki/rajhrad/index.htm
isvav.cz
Anotace projektu Metodika věcného třídění a zpracování historických knihovních fondů metodika věcného třídění a zpracování historických grafických sbírek metodika mikroklimatu knihovních fondů uspořádání výstavy "200 let od povýšení na opatství" uspořádání výstavy "Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše" uspořádání výstavy "Rajhradský klášter – katolické útočiště v době husitské" příprava 5 specializovaných map historického obrazu krajiny metodika 3D dokumentace a vizualizace památkových objektů návrh nové technologie pro 3D virtuální prezentaci památkových objektů vydání odborných monografií k problematice rajhradského kláštera a jeho dějin.
Název

Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí

ID / číslo projektu EE2.3.30.0028
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní řešitelFakulta životního prostředí UJEP, doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Spoluřešitel  
Doba řešení 2012-2015
Stránky projektuisvav.cz
Anotace projektu Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Fakultě životního prostředí (FŽP) a druhé na Fakultě výrobních technologií a managementu (FVTM). Postdoci se stanou součástí existujících výzkumných týmů pod vedením zkušených mentorů na zmíněných fakultách.
Název

Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin

ID / číslo projektuFR-TI4/278
Poskytovatel MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Hlavní řešitel MikroChem LKT spol. s r.o.
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí UJEP doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Doba řešení 2012-2015
Stránky projektuisvav.cz
Anotace projektu Projekt je zaměřen na vyřešení odstraňování extrémních koncentrací ropných látek (až 100 000 mg/kg) z komplexně kontaminovaných zemin (ropných kalů) tak, aby tyto byly dále použitelné v praxi. V rámci řešení je v plánu uplatnění kombinace biologických degradačních procesů s abiotickými zásahy s předpokládaným synergickým efektem pro celkovou dekontaminaci. Projekt je spolufinancován z vlastních zdrojů řešitele MikroChem LKT s.r.o., který také předpokládá komerční využití výsledků při řešení dekontaminačních zakázek.
Název

Nanokrystalické oxidy kovů pro bezpečnou a rychlou degradaci organofosforečných pesticidů

ID / číslo projektuGAP106/12/1116
Poskytovatel GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní rešitelÚstav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Spolurešitel Fakulta životního prostředí, Dr.Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení 2012-2014
Stránky projektuisvav.cz
Anotace projektu Předkládaný projekt je zaměřen na získání hlubšího porozumnění principům a mechanismu stechiometrického rozkladu organofosforečných pesticidů. Pro studium kinetiky a mechanismu rozkladu těchto environmentálně nebezpečných látek budou použity unikátní nanokrystalické materiály na bázi směsných oxidů Ti, Fe a Zr, které se vyznačují velmi vysokým specifickým měrným povrchem (až 800 m2/g) nebo vysokým stupněm krystalinity. Oxidy s vysokým měrným povrchem budou připravovány metodou homogenní hyrolýzy ve vodném prostředí, oxidy s vysokým stupněm krystalinity pomocí hydrotermální syntézy v autoklávu při zvýšené teplotě a tlaku. Oproti klasickým sorbentům (zeolity, aktivní uhlí), které polutanty pouze sorbují na povrch, tyto nanokrystalické materiály polutanty po sorbci chemicky rozloží na netoxické produkty. Mechanismus rozkladu organofosforečných pesticidů bude studován metodami molekulové spektroskopie (IČ a Raman) a dále separačními metodami GC-MS a LC-MS. Pochopení mechanismu rozkladu umožní připravit nové funkční materiály pro účinnou a levnou dekontaminaci přírodního prostředí.
Název

Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu

ID / císlo projektuTA01020563
Poskytovatel TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Hlavní řešitelD.S.K. spol. s r.o.
Spolurešitel Fakulta životního prostředí
Doba řešení 2011-2014
Stránky projektuisvav.cz
Anotace projektu Inovovaný proces čištění generátorového plynu od pevných částic a nežádoucích sloučenin, včetně prototypu technologie k jeho praktické implementaci.
Název

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

ID / císlo projektuTA01020592
Poskytovatel TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Hlavní rešitelVýzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Spoluřešitel Fakulta životního prostředí, Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Doba řešení 2011-2014
Stránky projektu http://mosteckejezero.cz/o-projektu/ekosystem-jezera/
isvav.cz
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit postupy pro hodnocení dopadu hydrické rekultivace povrchových lomů na mikroklima, ekosystémy vody a půdy a kvalitu ovzduší. K tomu bude využita jedinečná možnost právě probíhající a dosud nedokončené hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky, jejíž rozsah výrazně převyšuje dosud provedené rekultivace v České republice. Postupy budou využitelné a především aplikovatelné na další hydrické rekultivace hnědouhelných lomů v České republice a případně i v zahraničí (Německo) vzhledem k tomu, že komplexní sledování, měření, mapování a kvantitativnímu vyhodnocení vývoje a dopadu tohoto způsobu rekultivace původního hnědouhelného lomu na mikroklima, ekosystémy vody a půdy a kvalitu ovzduší nebylo dosud v České republice ani v Německu v tomto rozsahu provedeno.
Název

Regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí

ID / císlo projektuTD010130
Poskytovatel MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Hlavní rešitel Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní
Spolurešitel Fakulta životního prostředí UJEP, doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Doba řešení 2012-2013
Stránky projektu isvav.cz
Anotace projektu Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Fakultě životního prostředí (FŽP) a druhé na Fakultě výrobních technologií a managementu (FVTM). Postdoci se stanou součástí existujících výzkumných týmů pod vedením zkušených mentorů na zmíněných fakultách.
Název

Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium

ID / číslo projektu Grant EU: č. 511426-TEMPUS-1-2010-1-RU-TEMPUS-JPCR
Poskytovatel Evropský projekt TEMPUS (2010 - 2013)
Hlavní řešitel Chemicko-technologická univerzita Mendělejeva v Moskvě
Spoluřešitel Fakulta životnho prostředí, Ing. T. Brovdyová, CSc.
Doba řešení 2010-2013
Stránky projektu isvav.cz
Anotace projektu

Cílem projektu je vypracování základních principů pro vytvoření infrastruktury a podmínek pro realizaci mezinárodních vzdělávacích programů pro přípravu bakalářů a magistrů v oboru Biotechnologie. Na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem budou v rámci projektu modernizovány studijní plány předmětů Biochemie a Biotechnologie a inovovány skripta k předmětu Biochemie. V konsorciu univerzit, které se sešly v práci na projektu, jsou dále zastoupeny vedoucí vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce (vysoké školy a ústavy AV) zejména Ruské Federace (Lomonosova univerzita v Moskvě, Kazaňská technologická univerzita, Novosibiřská státní univerzita, Institut molekulární genetiky AV RF v Moskvě, Institut molekulární genetiky AV RF), a také univerzity států EU z Německa (Technická Univerzita Koblenz-Landau, firma GeneXplain GmbH), z Litvy (Litevská zemědělská univerzita) z Běloruska (Grodněnská státní lékařská univerzita a Grodněnská zemědělská univerzita)./p>

Název

Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby

ID / Číslo projektu 100113281
Poskytovatel Saská Banka Dresden (SAB Dresden). Projekt je podpořen z Programu Ziel3 / Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013
Hlavní řešitel Technická univerzita Liberec (doc. Ing. J. Šembera, Ph.D.)
Spoluřešitel FŽP UJEP (doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D.), Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschule fűr Technik und Wirtschaft Dresden
Doba řešení 9/2012-6/2014
Stránky projektu http://klipro.tul.cz
Anotace projektu

Partneři projektu (vysoké školy), se každý ze svého odborného hlediska (modelování proudění vody, technologie v životním prostředí, rekultivace, geotechnika), zabývají mimo jiné problematikou vlastností svrchní vrstvy půdy. Tato svrchní vrstva půdy je vždy součástí rekultivovaných území, protipovodňových hrází, zemních valů a dalších zemních staveb a je nejvíce vystavena vlivům klimatu a počasí. Musí proto plnit také ochrannou funkci pro zbývající části zemních staveb. Řešitelé projektu se zaměří na spojení svých odborných znalostí k hodnocení a údržbě konstrukce nebo obnovení této ochranné funkce v podmínkách častějších extrémních jevů v počasí. V rámci projektu budou shrnuty existující znalosti v jednotlivých disciplínách a zkušenosti z obou stran českoněmecké hranice a jejich spojením vytvořena nová interdisciplinární kompetence, která bude zprostředkována pracovníkům veřejné správy, projekčních kanceláří a dalším účastníkům školení, přednášek, praktických cvičení a exkurzí organizovaných v rámci projektu v programovém území programu Evropské unie Ziel3/Cíl3. Kromě toho bude vytvořena metodika pro preventivní zohlednění vlivů klimatu a počasí na infrastrukturní stavby, který bude poskytnut po ukončení projektu v češtině a němčině k použití v rámci vzdělávání, kvalifikace a školení a pro realizaci v praxi.

Název

Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II

ID / číslo projektuEEL-0187-CZ-2
Poskytovatel Euroregion Elbe/Labe - Fond malých projektů
Hlavní řešitel Fakulta životního prostředí UJEP, Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Spoluřešitel  
Doba řešení 1. 9. 2012 - 31. 10. 2013
Stránky projektu Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II
Anotace projektu Evropská unie podporuje v euroregionu Elbe/Labe aktivity, které přispívají k výměně, poznávání a přeshraniční spolupráci mezi Čechy a Němci. EU-Projekt „Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II“ znamená pokračování a prohloubení úspěšné spolupráce a výměny mezi Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyne Ústí nad Labem (FŽP UJEP) a Fakulty krajinářství Vysoké školy technické a hospodářské v Drážďanech (HTW Dresden) a Ekologického centra Drážďany. Němečtí a čeští studenti měli za úkol společně vytvořit plán úpravy veřejné plochy v jedné z městských částí Ústí nad Labem a tyto plány pak také částečně realizovat. K dispozici bylo pro tento účel sedm projektových dnů. Upravena měla být volná plocha u základní školy s mateřskou školkou v Brné v městské části Ústí nad Labem-Střekov.
Název

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (ENVIMOD)

ID / císlo projektu 
Poskytovatel MŠMT, program OPVK
Hlavní rešitelFakulta životního prostředí UJEP, doc. Ing. Pavel Jano&š, CSc.
Spolurešitel  
Doba řešení 2011-2014
Stránky projektu http://envimod.fzp.ujep.cz
Anotace projektu Na tomto projektu se podílí PřF UJEP a několik dalších akademických institucí i zástupci podnikatelské sféry jakožto představitelé budoucích zaměstnavatelů studentů UJEP. Důraz je kladen na zlepšení podmínek pro praktickou výuku a samostatnou tvůrčí práci studentů. Součástí projektu je i modernizace a rozšíření laboratorních kapacit, zvýšení nabídky odborných stáží pro studenty UJEP a podpora mezinárodní mobility jak studentů, tak akademických pracovníků UJEP.
Název

Otevřená univerzita, otevřená věda

ID / císlo projektu

reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044

Poskytovatel MŠMT, program OPVK
Hlavní řešitelUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Spoluřešitel  
Doba řešení 2012-2014
Stránky projektu http://open.ujep.cz/o-projektu.html
Anotace projektu Záměrem projektu je přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace popularizačního programu zaměřeného na kvalitní, profesionální prezentaci výsledků vědy a výzkumu a realizace inovativního vzdělávacího programu věnovanému systematické práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem. Projekt sleduje dva cíle, které lze velmi obecně označit za popularizační a vzdělávací a má 6 dílčích modulů: Popularizace výsledků UJEP v oblasti věd a výzkumu, Naučný botanický park, Café Nobel, Teen Age University, Vzdělávání pedagogických pracovníků a Vzdělávání studentů a pracovníků UJEP v oblasti šíření výsledků VaV do praxe.
Aktualizováno: 5.1.2018

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster