Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí
pořádá

19. září 2006

při příležitosti 15. výročí svého založení mezinárodní konferenci
Vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí
Program konference:
9.00 - Registrace účastníků
9.00 - 13.30 - Dopolední program, přednášková část
Vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí na FŽP UJEP
Enviromentální vzdělávací programy na vysokých školách a jiných institucích
Výzkum v oblasti ochrany životního prostředí – prezentace vybraných projektů
13.30 – 14.00 Přestávka na občerstvení
14.00 – 16.00 Odpolední program, diskuzní vystoupení v sekcích a posterové prezentace
Odborný garant:
Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
tel. +420 475 284 142
e-mail: jaroslava.vrablikova@ujep.cz
Organizační zabezpečení:
Ing. Sylvie Kříženecká
tel. +420 475 284 147

e-mail: krizenecka@fzp.ujep.cz